ช้อปดีมีคืน 2565

เมื่อช้อปเฟอร์นิเจอร์ niiq ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2565 ตามยอดที่ซื้อจริง สูงสุดได้ถึง 30,000 บาท

เงื่อนไข

1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่จะใช้ลดหย่อนได้ต้องออกให้แก่บุคคลธรรมดา ชื่อเดียวเท่านั้น

2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่สามารถลดหย่อนได้ต้องมี ชื่อ/นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนที่ถูกต้อง

3. นิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีข้ามวัน ขอให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง


หมายเหตุ : มาตรการลดหย่อนภาษีนี้ใช้สำหรับผู้เสียเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ควรเช็คสิทธิ์และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขประกาศกรมสรรพากรเพิ่มเติมที่ www.rd.go.th